W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego i handlowego w tym m.in:

  • udział w tworzeniu i likwidacji spółek prawa handlowego (sporządzanie projektów umów, statutów, uchwał i ich opiniowanie)
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym (wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego)
  • bieżąca obsługa korporacyjna
  • obsługa prawna organów spółek (przygotowywanie projektów uchwał na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiedzenia Zarządu, Rad Nadzorczych, a także sporządzanie projektów umów i regulaminów)
  • doradztwo w procesie łączenia, przekształcania i podziału spółek