W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy w tym m.in:

  • sporządzanie i opiniowanie umów w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • negocjacje ze związkami zawodowymi, a także obsługa prawna struktur związkowych
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, a także układów zbiorowych pracy
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach wynikających ze stosunku pracy w szczególności dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, roszczeń odszkodowawczych z tytułu nierównego traktowania pracowników